Adatvédelmi nyilatkozat

A Relaxműhely kiemelt figyelmet szentel az ügyfelei, és a honlap – ügyfélnek nem minősülő – látogatói (a továbbiakban együtt: felhasználók) személyes adatai védelmének.

A relaxmuhely.hu honlap meglátogatásával, használatával Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatónkban foglaltakat. Ha nem ért egyet a jelen tájékoztatóban foglaltakkal, kérjük ne lépjen tovább a honlap más oldalaira.

A tájékoztató célja és hatóköre

A Relaxműhely elkötelezett a felhasználóktól gyűjtött személyes információk biztonságos kezelése iránt. Azért készítettük ezt a tájékoztatót, hogy bemutassuk, hogyan és milyen típusú adatok kerülnek rögzítésre a felhasználóktól, azokat milyen céllal kezeljük, osztjuk meg vagy továbbítjuk. A megadott személyes adatokat az érintett felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül senkinek sem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra. A Relaxműhely minden lehetséges eszközzel gondoskodik az adatok védelméről, jelezve azokat az ésszerű óvintézkedéseket, amelyeket adatai védelme érdekében teszünk. Ez a tájékoztató a Relaxműhely által az oldal használata során beszerzett bármely információra vonatkozik, ugyanakkor nem terjed harmadik személyek által üzemeltetett oldalakra, amelyek nem tartoznak a Relaxműhelyhez. Kérjük az ilyen oldalak adatvédelmi tájékoztatóit nézzék át, hiszen harmadik személyek oldalainak adatkezelési tartalmára és gyakorlatára a Relaxműhely felelősségi és hatásköre nem terjed ki.

Személyes adatnak minősül az érintett természetes személlyel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A törvényi szabályozás érintettnek nevezi a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyt.

A Relaxműhely elsősorban a munkaerő toborzás kapcsán leendő jelöltekről illetve leendő megrendelőkről kezelnek adatokat.

A honlap látogatása során mindig csak az igénybe vett vagy kért szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kérjük el a felhasználóktól azok önkéntes – akár ráutaló magatartással adott – hozzájárulása alapján.

Amikor felkeresi a relaxmuhely.hu honlapot, web-szerverünk automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (így például az IP címet, hogy melyik oldalról történt oldalunk látogatása, a böngésző típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás idejét és időtartamát).

Ezen kívül olyan személyes adatokat kezelünk, melyeket a felhasználó ad meg részünkre e-mailben, telefonon vagy a Relaxműhely oldalán keresztül, amikor például beírja a nevét, e-mail címét, telefonszámát, egy regisztrációs oldalon keresztül, vagy amikor hírlevélre feliratkozik.

A felhasználó hozzájárulását adja akkor, ha valamely adatbeviteli űrlap alján (az adattárolásra vonatkozó figyelem felhívás mellett) elhelyezett küldés/hozzájárulás gombra kattint vagy ha valamilyen formanyomtatványt tölt ki a lap alján (az adattárolásra vonatkozó figyelem felhívás mellett).

Utóbbi személyes adatok adatkezelési célja – a törvényben megkövetelt jogalap fennállása esetén – az alábbi lehet:

  • technikai adminisztráció, illetve a honlap és szolgáltatások fejlesztése, statisztikai cél;
  • az ügyfelek és felhasználók adatainak nyilvántartása a konkrét esetben megadott célból;
  • az érintett előzetes hozzájárulása esetén marketing cél.

Hogyan történik az adatok gyűjtése és tárolása?

A Relaxműhely használhat ún. tracking technológiákat (mint a cookie-k vagy tag-ek) az előző pontban foglalt céllal, hogy felmérjük, hogyan használják a látogatók honlapunkat. Ezek a technológiák segítik honlapunk használhatóságának fejlesztését, működtetését (például azáltal, hogy meghatározhatjuk a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, weblapunk legnépszerűbb oldalait).

Csoportunk a sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a csoportszintű és a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

Adattovábbítás

A Relaxműhely a személyes adatokat kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt esetben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény) vonatkozó rendelkezése szerinti felhatalmazás/hozzájárulás esetén továbbít, az abban meghatározottak szerint.

Az Internet használata

Az Internet az általános személet szerint nem tekinthető biztonságos környezetnek. Az Interneten keresztül küldött információ (így a relaxmuhely.hu weboldalnak küldött vagy attól kapott e-mail üzenet, vagy más elektronikus üzenet) esetén az Internet jellemzőire célszerű mindig tekintettel lenni. A Relaxműhely nem vállal felelősséget az Ön információinak biztonságáért, míg azok az Interneten keresztül áthaladnak. Amennyiben személyes adatainak védelme érdekében úgy ítéli meg, a kommunikáció más formáját is választhatja.

Adatbiztonság

A Relaxműhely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 7. §-ának figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a relaxmuhely.hu honlapon és formanyomtatványokon keresztül begyűjtött személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.

Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Különleges személyes adatok kezeléséhez illetőleg a személyes adatok külföldi adatkezelőhöz továbbításához az ügyfél írásbeli hozzájárulása szükséges. A személyes adatokat minden esetben a Relaxműhely erre jogosult dolgozói láthatják és kezelhetik.

Az ügyfelek és egyéb érintettek jogai, tájékoztatáskérés

Az ügyfelek más egyéb természetes személy felhasználók az Információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározottak szerint tájékoztatást kérhetnek az adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett felhasználók kérésére a Relaxműhely nyilvántartásában helyesbíti, a törvényben meghatározott esetekben törli, zárolja. A felhasználók élhetnek az Infotv-ben foglalt ún. tiltakozási jogukkal, továbbá jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) és bírósághoz is fordulhatnak.

Az ügyfél az Infotv. hatálya alá nem tartozó esetben fogyasztóvédelmi beadvánnyal fordulhat a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB, www.mnb.hu).

Az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen, ha a Relaxműhely adatait az eredeti adatfelvételi céltól eltérően, pl.: közvetlen üzletszerzési, közvélemény-kutatási, vagy tudományos kutatási céllal kívánja használni, vagy, ha törvény erre feljogosítja.

Az ügyfél a saját személyes adatairól jogosult tájékoztatást kérni és legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt választ kapni, kérésére adatait a Relaxműhely nyilvántartásában módosítja.